Komtj oeëver -3705 daag nao de spetterendje musical!
Mét os. In Wieërt.

Vreeje verkoup vör de "Rogstaekers-De Legende"

Vanaaf 12 mieërt startj de vreeje verkoup vör “Rogstaekers-De Legende”. Beej ongerstaondje verkoupadresse zeen entreejkaarte te koup vör de priês van € 5,--.

De entreejkaart bestieët uut 2 daele. De kaart zelf en ’ne strook dae good és vör 2 konsumptiebonne. Beej de ingângk kriegtj edere bezeuker, in ruuël vör dieëze strook, dus 2 konsumptiebonne di-j beej de boetetaps vanne Weerter Bazaar, brasserie d’Oude Markt, café De Gruyter en Sociëteit Amicitia in te levere zeen vör 1 konsumpsie eder.

De konsumptiebonne zeen allein in te levere oppe daâg vanne vuuërstélling woeëvör de kaart gekochtj és.

't Begintj um 21.00 oor en de finale és tösse 23.00-23.30 oor.

Allein vör minse mét 'ne rolstool en minse di-j slecht ter bein zeen, waere per aovendj 250 zit en rolstool plaatse vreej gehaoje. De kaarte vör dieës plaatse zeen alleîn te rizzervieërze vieja 't mailadres info@vvderogstaekers.nl De plaatse waere vergaeve op binnekomst vanne rizzervieërzing.

Verkoupadresse:

Primera Wouters, Oranjeplein 231, Moêzel-Wieërt. Kaas & Ko, Muntpassage 79,Wieërt. Friture De Beemd, Beemdenstraat 4, Luuëke-Wieërt. Cafetaria Plaza Boshoven, Boshoverweg 67, Bosseve-Wieërt. Kefee Jonas, Beemdenstraat 10, Luuëke-Wieërt. Fieëstwinkel Party Time, Maaspoort 60, Wieërt. AK Multimedia, Biest 30a, Wieërt. Van Bun, Muntpassage 7, Wieërt. Bruna, Markt 11-12, Wieërt. Bruna, Lambertushof 30, Nei-jwieërt. C1000 René Puts , Doctor Schaepmanstraat 3, 6039 CP Rooij.

Info

’t Jaor 2014 stiêt vör Wieërt in ’t teîken van tal van fieëstelikhede rôntelum  600 jaor stad Wieërt. Rogstaekers-De Legende beloeëftj ein van de hoeëgtepûnte van dit fieëstjaor te waere.

Op vriêdig  2 en wi-j ’t d’r nao uut zuuët ouch op  zaoterdig  3 mei es de Mêrrentj in Wieërt ’t oeëpe lucht theater vör dit spektakel.

Vae zulle uch op dieëze website op de hoogte haoje van alle ontwikkelinge rôndum de produksie van dieëze musical en nuuëdige uch gaer uut um dit nows te volge met as uuteindelik hoeëgtepûnt ’t bezeuk aan “Rogstaekers -  De Legende”

X
<
 
<
 
>
 
 
>